Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle werkzaamheden door Kolenbrander Containers BV, gevestigd te Bornerbroek, hierna te noemen Kolenbrander Containers aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Kolenbrander Containers haar algemene voorwaarden.
Bijzondere, van Kolenbrander Containers haar voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor per telefoon of e-mail gedane aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten zullen de aantekeningen uit Kolenbrander Containers haar administratie als bewijs dienen. In geval door Kolenbrander Containers een schriftelijke bevestiging van een opdracht wordt gegeven, wordt deze door haar als bindend beschouwd.

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kolenbrander Containers door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.
Elke met Kolenbrander Containers aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.

Artikel 4: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kolenbrander Containers binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6: Leveringstermijnen

Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kolenbrander Containers zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Artikel 7: Op- en/of overslag

Indien de opdrachtgever Kolenbrander Containers goederen ter op- en/of overslag aanbiedt, is Kolenbrander Containers niet voor bewaargeving aansprakelijk.

Artikel 8: Laad-en/of lostijd en tijd van aflevering.

Bij onvoldoende laad-en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan, wanneer Kolenbrander Containers het connossement en/of charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien zonder protest heeft aangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer Kolenbrander Containers krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht of zaterdag of op zon -en/of feestdagen tot laden overgaat, is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan Kolenbrander Containers te worden vergoed.
Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Kolenbrander Containers niet. Tijden van aankomst worden door Kolenbrander Containers niet gegarandeerd. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Kolenbrander Containers verstrekt, is zij niet aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen ·en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien derden die Kolenbrander Containers bij uitvoering van de opdracht inschakelde, weigeren van stukstal, gewicht etc. te kennen, is Kolenbrander Containers voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

Artikel 9: Extra kosten

In de overnameprijzen zijn onder meer niet inbegrepen: accijnzen, statistiek rechten, consulaats-en legalisatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmaken van vervoersdocumenten en bankgarantie, van wegen, meten, tellen, tarreren, bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling van zware voorwerpen, verzekeringspremies, alle extra kosten zoals opslagkosten en kosten via de wal voor verzendingen die een aansluiting missen, alsmede overlig-staan-en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond, nacht, zaterdagmiddag-, zon -en feestdagen arbeid en waakloon, tenzij anders is overeengekomen.
Alle manipulaties, zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

Artikel 10: Verzekering

De verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Indien Kolenbrander Containers een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is Kolenbrander Containers niet verantwoordelijk. Kolenbrander Containers is wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke de risico’s dekt, die voor haar uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 11: Invoerdocumenten

Toezending van invoerdocumenten aan Kolenbrander Containers houdt volmacht tot vrijmaking der goederen in.

Artikel 12: Wijze van verzending en route

Indien de opdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijze van verzending en de route zijn deze ter keuze aan Kolenbrander Containers waarbij Kolenbrander Containers steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

Artikel 13: Verzending en transport

De kosten van verzending en vervoer der goederen en materialen waaronder tevens die van op -en aflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De goederen en/of materialen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

Artikel 14: Vervoer en montage

Kolenbrander Containers is gerechtigd bij de uitvoering der overeenkomst naast en zodanig in afwijking van de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van alle middelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v. kranen, bulldozers, kiepauto’s montagewerktuigen en alle andere gereedschappen door haar gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Voor schade aan de goederen en materialen, die onderwerp der tussen Kolenbrander Containers en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten vormen, is Kolenbrander Containers slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat zij, haar ondergeschikten en eventuele personen de welke door haar ter uitvoering van vorengenoemde overeenkomst zijn ingeschakeld, ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt, dat de schade een gevolg is van gebrek of van de aard van het middel van transport of montage, is Kolenbrander Containers evenzeer slechts aansprakelijk, indien kan worden aangetoond, dat zij of haar ondergeschikten, respectievelijk de door haar eventueel ingeschakelde personen geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting, onderhoud, bemanning, bediening, besturing en gebruik van het middel van transport of montage, alsmede de gereedschappen en des zelfs toebehoren.
Kolenbrander Containers is nimmer aansprakelijk voor schade die in de ruimste van het woord een gevolg is van:
Afwijking in de opgegeven en/of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard der door Kolenbrander Containers te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen, of op enigerlei wijze ter uitvoering van de overeenkomst harerzijds.
De naar Kolenbrander Containers haar oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van het werkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds.
Vertraging door het defect raken van door Kolenbrander Containers gebezigde en/ of aan de opdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen van transport en montage, als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden, onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds. Alles onverminderd het recht om indien zich één van bovengenoemde voorvallen of omstandigheden voordoen, de overeenkomst als van rechtswege met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
Door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaande ontstane vertraging.
Voor bedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederen hetzij als gevolg van enige oorzaak is Kolenbrander Containers nimmer aansprakelijk. Indien Kolenbrander Containers jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aard en hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht Kolenbrander Containers ter zake van de aanspraken van derden te vrijwaren, voor zover Kolenbrander Containers haar verplichtingen tegen deze derden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien Kolenbrander Containers zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.
De door Kolenbrander Containers verhuurde containers worden geacht te zijn gebruikt volgens de wettelijke bepalingen omtrent vervoer van goederen c.q. stoffen. Indien de huurder de container gebruikt voor vervoer van giftige en/ of verboden goederen c.q. stoffen is Kolenbrander Containers nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, opdrachtgever dient Kolenbrander Containers te vrijwaren voor alle schadeaanspraken hieruit volgend.
Indien Kolenbrander Containers een overeenkomst heeft gesloten betreffende vuilafvoer wordt onder het vuil verstaan al datgeen dat vrijelijk gestort, op de daartoe aangewezen plaatsen, mag worden zonder enige wettelijke beperking. De opdrachtgever dient Kolenbrander Containers op de hoogte te houden van de samenstelling en inhoud van het vuil. Giftige en schadelijke stoffen zullen apart vermeldt moeten worden door de opdrachtgever.

Artikel 16: Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kolenbrander Containers of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kolenbrander Containers, ex -en importverboden , gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kolenbrander Containers, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kolenbrander Containers overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Kolenbrander Containers is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17: Annulering

Annulering van opdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen aanvangsdatum der werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore van Kolenbrander Containers plaats gevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zonder nadere ingebrekestelling aan Kolenbrander Containers verschuldigde boete ter grootte van 50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd Kolenbrander Containers haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Uitbesteding aan, of gebruik van materiaal van derden

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Kolenbrander Containers steeds het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk met materiaal van derden, of door derden op een door haar gewenst tijdstip uit te voeren c.q. uit te laten voeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Kolenbrander Containers aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 19: Reclame

Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond Kolenbrander Containers schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uur na het uitvoeren van de opdracht Kolenbrander Containers wijst op eventuele reclames, dan wordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaan en valt ieder recht op reclame.
Kolenbrander Containers dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van Kolenbrander Containers juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuur waarde van de uitgevoerde opdracht. Kolenbrander Containers is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht .
Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 20: Verhuur materialen met en zonder chauffeur c.q. personeel

Voor zover Kolenbrander Containers aan haar in eigendom toebehorende materialen verhuurt hetzij met, hetzij zonder chauffeur c.q. personeel wordt de huurder steeds geacht deze materialen en in goede staat van onderhoud in huur te hebben ontvangen en is hij verplicht deze goederen in staat van onderhoud na afloop van de huur aan Kolenbrander Containers terug te leveren. Mocht na afloop van de huurperiode en bij terug levering van de materialen blijken, dat deze alsdan niet in goede staat verkeren, dan heeft Kolenbrander Containers het recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden en/ of reparaties te verrichten om de goederen in goede staat te brengen, onder verplichting van de huurder op enkel vertoon van de nota van herstel deze aan Kolenbrander Containers te voldoen.

Artikel 21: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Kolenbrander Containers is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen.
Kolenbrander Containers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 8% van de hoofdsom met een minimum van €80,-. Uit het enkele feit dat Kolenbrander Containers zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van Kolenbrander Containers, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.